کود آهن

کود آهن چرا دارای اهمیت می باشد؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به نقش آهن در رشد گیاهان پرداخت.

آهن ماده ی مغذی اساسی برای‌ تمامی موجودات زنده بوده و نقش مهمی در فرآیندهای متابولیکی مانند سنتز DNA ، تنفس و فتوسنتز دارد.

علاوه بر این ، بسیاری از مسیرهای متابولیک توسط آهن فعال شده

و به عنوان یک گروه پروستتیک تشکیل دهنده بسیاری از آنزیم ها است.

عدم تعادل بین حلالیت آهن در خاک و نیاز آهن توسط گیاه از اصلی ترین علل بروز کلروز است.

اگرچه در بیشتر خاکهای هوادهی شده به وفور وجود دارد، ولی فعالیت بیولوژیکی آهن وبه دلیل PHبالا ویا خنثی خاک ،

کاهش و به فرم بسیار نامحلول وغیرقابل جذب توسط گیاه تبدیل میشود.

آهن نقش مهمی درفرایندهای مختلف فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان دارد.

این ماده به عنوان یکی از اجزای اساسی بسیاری از آنزیم های حیاتی مانند سیتوکروم های زنجیره حمل و نقل الکترونی خدمت می کند

و بنابراین برای طیف گسترده ای از عملکردهای بیولوژیکی مورد نیاز است.

در گیاهان ، آهن در ترکیب کلروفیل نقش دارد و برای حفظ ساختار و عملکرد کلروپلاست ضروری است.

کمبود آهن یکی از عوامل محدود کننده رشد گیاهان است. آهن به مقدار زیادی در خاک وجود دارد ،اما میزان در دسترس و قابل جذب بودن آن برای گیاهان معمولاً بسیار کم است ،

بنابراین بروزکمبود آهن یک مشکل شایع در رشد گیاهان می باشد. اگرچه بیشتر آهن موجود در پوسته زمین به فرم Fe3 + است ،

اما فرم Fe2 از نظر فیزیولوژیکی برای گیاهان مناسب ترمی باشد. این فرم نسبتاً درآب محلول است ،

اما به راحتی به Fe3 + اکسیدشده و سپس رسوب می کند.فرمFe3+در خاک های خنثی و یا قلیایی بصورت غیرمحلول درمی آید.

ازاین رو در خاک های قلیایی گیاهان با مشکل کمبود آهن مواجه میشوند.

علاوه بر این ،در این نوع خاک ها، آهن به راحتی با یون های فسفات ، کربنات ، کلسیم ، منیزیم و هیدروکسید ترکیب می شود.

ازاین رو در چنین نوع خاک ها استفاده از کلات آهن توصیه می شود.

“فرم های قابل جذب آهن درگیاهان”

گیاهان آهن را به اشکال اکسید شده آن ،یعنی Fe2 + (فرم فرو) یا Fe3 + (فرم فریک) جذب می کنند.

گیاهان از مکانیسم های مختلفی برای جذب آهن استفاده می کنند.

یكی از این روشها مکانیسم كلاته کردن است – گیاه تركیباتی به نام سایدروفورها را آزاد می كند

كه آهن را چسبنده و حلالیت آن را تقویت می كند.این فرایند باکتری ها را نیزدرگیر می کند.

مکانیسم دیگر شامل آزادسازی پروتون ها (H +) و مواد کاهنده اسیدیته توسط ریشه های گیاه، برای کاهش سطح pH در ناحیه ریشه است.

نتیجه کاهش PHخاک، افزایش حلالیت آهن است. از این نظر ، انتخاب فرم کود نیتروژنه نیز قابل توجه وبسیار موثر است.

چرا که ازت آمونیوم باعث آزاد شدن پروتون توسط ریشه ها می شود ،

بنابراین pH را کاهش داده و جذب آهن را تسهیل می کند.ریشه های جدید و موئین در جذب آهن فعال تر هستند ،

بنابراین حفظ سیستم ریشه فعال و سالم درجذب عناصربه ویژه آهن ضروری است.

هر عاملی که در رشد ریشه دخالت کند ، تاثیر در فرایند جذب آهن را در پی خواهد داشت.

“وظیفه کلاتور آهن برای گیاهان”

برای تهیه آهن به فرم قابل دسترس در گیاهان ، از یک کلات کننده برای محافظت از آهن در برابر اکسیداسیون ،

جلوگیری از بیرون آبشویی در خاک و هم چنین نگه داری آهن به شکلی که گیاهان بتوانند از آن استفاده کنند ، استفاده می شود.

“تاثیر عنصر آهن درگیاه”

اول از همه ، هنگامی تولید كلروفیل توسط گیاه، آهن را درگیر می كند كه منجربه تولید اکسیژن و همچنین رنگ سبز سالم آن می شود.

به همین دلیل گیاهانی که با کمبود آهن مواجه اند ، رنگی زرد را در برگهای خود نشان می دهند(کلروز).

آهن برای برخی از عملکرد آنزیم ها در بسیاری از گیاهان نیز ضروری است.

کود آهن با کیفیت

قوی ترین کود آهن

“آهن و عملکرد آن درمرکبات”

در مرکبات ، آهن به عنوان یک کاتالیزور در واکنش های اکسیداسیون و تجزیه (واکنش های کاهش)عمل می کند.

هم چنین در تنفس،فتوسنتزو کاهش نیترات و سولفات تاثیرگذار است.همچنین در بسیاری از آنزیم هادر نقش کوفاکتور عمل می کند.

کمبود آهن در مرکبات بسیار رایج وبطور گسترده ای قابل مشاهده است.

بارزترین اثرات کمبودآهن،محدود شدن تعداد میوه ها و همچنین کاهش در اندازه میوه ها می باشد.

آهن همچنین تأثیر مستقیمی بر کیفیت محصولات کشت شده دارد و با افزایش نسبت TSS به اسیدیته در بهبود سطح مواد معدنیو مغذی محلول در پرتقال و نارنگی تاثیرگذار می باشد.

ازطرف دیگر در نارنج و لیموترش ها باکاهش TSSمنجر به‌ افزایش اسیدیته این میوه هامی شود.

تغذیه خوب از آهن همچنین باعث افزایش محتوای اسید اسکوربیک در ماندارین و پرتقال می شود.

کود آهن با کیفیت

قوی ترین کود آهن

“عملکرد آهن در گوجه فرنگی”

آهن تركیب كننده چندین آنزیم و برخی رنگدانه ها است و به كاهش نیترات و سولفات و تولید انرژیدر گیاه كمك می كند.

اگرچه از آهن در سنتز کلروفیل(رنگدانه سبز موجود در برگها) استفاده نمی شود ،اما برای تشکیل آن ضروری است.

این توضیح می دهد که چرا گیاهان دچار کمبود آهن ،کلروز را در برگهای جدید نشان می دهند.

با افزایش غلظت آهن درخاک ، میزان آهن در برگها افزایش می یابد ،

در حالی که غلظت منگنز ، فسفر ، سدیم ، کلسیم و منیزیم قابل جذب کاهش می یابند.

برگهای جوان غلظت کمتری از آهن ، منگنز ، پتاسیم ، سدیم ، کلسیم و منیزیم نسبت به برگهای قدیمی تر دارند ،

در حالی که میزان ازت و فسفربرگ های جوان بیشتراز برگ های مسن گیاه است.

سرعت آهسته آهن باعث کاهش عملکرد و غلظت سدیم در برگها می شود درحالیکه درمقابل، غلظت منگنز و فسفر را افزایش می دهد.

اثر متقابل تأمین آهن مورد نیاز و موقعیت برگ ها بر غلظت منگنز ، پتاسیم ، کلسیم و منیزیم در برگ تأثیرگذاراست ،

در حالی که تعامل بین سطح کل آهن موجود و مقدار مورد نیاز برای گیاه بر غلظت فسفر و کلسیم موجود در برگ ها تأثیر دارد.

در خاک های که به دلیلPHبالاوقلیایی ،دچارکمبودعناصرشده است،

استفاده از سولفات آهن در مرحله رشد رویشی مؤثرترین وسیله برای جذب و بهبود عملکرد محصول است.

چراکه فرم سولفاته باعث کاهش PHخاک ودرنتیجه آزادسازی عناصربلوکه شده می شود.

” دستورالعملهای کلی برای کاربرد آهن”

برگها جهت رشد ودرنهایت ایجاد گل توسط گیاه حداقل به 60 میلی گرم آهن به ازای هر کیلوگرم وزن گیاه قبل از گلدهی نیاز دارند.

کمبود قوی ترین کود آهن

کمبود کود آهن

نشانه های کمبود آهن در گیاه

در کمبود آهن برگ ها زرد میشوند اما رگبرگ ها سبز باقی می مانند

(بیشترین علائم در برگ های سرشاخه ها دیده میشود زیرا آهن عنصری غیر متحرک میباشد و ابتدا علائم را در برگ های جوان نشان میدهد)

در برخی از درختان میوه ممکن است حتی سبز رنگی رگبرگ ها هم از بین برود.

علت کمبود آهن به ندرت به دلیل نبود این عنصر در خاک می باشد.(معمولا فرم قابل جذب در خاک وجود ندارد).

بیشترین علائم کمبود آهن زمانی است که از رشد رویشی به سمت رشد زایشی گیاه می رود.

بیشتر کمبود آهن در خاک های قلیایی(خاکی که رنگ سفید دارند) دیده میشود.

در درختان میوه بیشترین حساسیت به کمبود آهن درخت به،هلو،سیب قرمز می توان اشاره کرد.

در کاشت های زراعی بیشترین حساسیت را لوبیا،سورگوم،ذرت،ارزن دارند.(کمبود آهن سبب میشود دانه به خوبی پر نشود)

بهترین فرم قابل جذب آهن کلاته می باشد :فرم کلات یک عنصر فرمی حفاظت شده است

و سایر عناصر نمی توانند مزاحمتی در جذب یک عنصر کلات شده ایجاد کنند.

فرم کلات یک عنصر در مقایسه با فرم معمولی آن بسیار راحت تر و سریعتر توسط گیاه جذب می شود.

بهتر است زمانی که میخواهیم از کود های آهن استفاده کنیم همراه آن از هیومیک اسید استفاده شود.

(هیومیک اسیدها باعث اسیدی شدن خاک میشود و آهن بهتر جذب میشود)

محلول پاشی کود آهن سبب میشود راحت تر جذب گیاه شود.

کمبود آهن در گیاهان زینتی هم بسیار شایع می باشد برخی از کشاورزان فکر میکنند

با ریختن براده آهن و یا میخ کوبیدن به درخت

مشکل کمبود آهن برطرف میشود که این عقیده اشتباه می باشد.

بهترین زمان برای محلول پاشی کود آهن هنگام غروب آفتاب می باشد.

هنگام چالکود زمستانه از کود های کامل حاوی آهن استفاده شود.

قبل کاشت محصولات زراعی از کود کامل آهن دار استفاده کنیم.

زمانبندی استفاده از کود آهن

درختان دانه دار:

در 2 تا 3 نوبت از کود آهن می بایست استفاده کرد.

1-قبل از گلدهی

2- هنگام میوه اندازه یک فندق میشود (این مرحله نیاز آهن گیاه بسیار اهمیت دارد )

3- 40 روز بعد بر اساس نیاز گیاه

(دز معمول مصرفی 3 در هزار است اما بهتر است بر اساس نظر کارشناس منطقه استفاده شود)

در ختان هسته دار:

(نسبت به بقیه گیاهان آهن بیشتری نیاز دارند) می بایست 3 تا 4 نوبت از کود آهن استفاده کرد.

1-قبل از گلدهی

2-هنگامی میوه اندازه فندق میشود

3- 40 روز بعد بر اساس نیاز گیاه 4

-قبل از خزان برگ ها

(دز معمول مصرفی 3 در هزار است اما بهتر است بر اساس نظر کارشناس منطقه استفاده شود)

تاثیر کود آهن

قوی ترین کود آهن

درخت انگور:

1-قبل از گلدهی 2-بعد از تشکیل میوه 3-ترش و شیرینی غوره ها

(این مرحله نیاز آهن گیاه بسیار اهمیت دارد)

(دز معمول مصرفی 3 در هزار است اما بهتر است بر اساس

نظر کارشناس منطقه استفاده شود)

غلات:

(می توان بذر ها را قبل از کاشت با کود آهن بذر مال کرد)

1-هنگام ساقه زدن 2-ابتدا پنجه زنی 3-هنگام پر شدن دانه ها(این مرحله نیاز آهن گیاه بسیار اهمیت دارد)

(آهن پودری 1.5کیلو و آهن مایع 2.5 لیتر درهکتار اما بهتر است بر اساس نظر کارشناس منطقه استفاده شود)

کاشت های گلخانه ایی:

1-قبل از گلدهی 2-براساس نیاز و نوع کاشت معمولا هر 35تا 40 روز یک بار از آهن استفاده میشود.

بهترین کود آهن

قوی ترین کود آهن

فضای سبز شهری:

1-ابتدای فصل(فروردین و اردیبهشت) 2-هر 2 ماه یک بار بر اساس نیاز گیاهان

(دز معمول مصرفی 3.5 در هزار است اما بهتر است بر اساس نظر کارشناس منطقه

استفاده شود)

گیاهان آپارتمانی:

ابتدا فصل و هر 30روز تا آبان ماه تکرار شود.(زمستان گیاهان زینتی نیازی به کود دهی ندارند)

آهن در کاکتوس ها باعث میشود رنگ بهتر و بافت مقاوم تری پیدا کنند.

(1در هزار می بایست استفاده شود)

اصلی