اسید آبسیزیک

نحوه عملکرد اسید آبسیزیک در گیاهان

آخرین مقالات

نحوه عملکرد اسید آبسیزیک در گیاهان

اسید آبسیزیک یک هورمون گیاهی است که مسئول تنظیم رشد، نمو و عکس العمل گیاه در برابراسترس و تنش های  محیطی است، همچنین با جلوگیری از رشد گیاه می تواند به گیاه کمک کند تا از خشکسالی و نوسانات دمایی محیط مقابله کند. در این مقاله شما را با نحوه عملکرد این هورمون گیاهی آشنا خواهیم کرد.

نحوه عمل اسید آبسیزیک در گیاهان

اسید آبسیزیک  باعث بسته شدن روزنه ها، جلوگیری از جوانه زنی بذر، توقف رشد عمومی گیاه و جلوگیری از ریزش برگ یا گل می شود.

بیشترین محل تجمع اسید آبسیزیک در گیاهان

اسید آبسیزیک موجود در ریشه‎ ها با خشک شدن خاک افزایش می‎ یابد و تا حدی  از سنتز در بافت‎های ریشه حاصل می‎شود. بیشترین تجمع آن، اغلب در نوک ریشه مشاهده می‎شود. اسید آبسیزیک همچنین از برگ‎ها نیز سرچشمه می‎ گیرد.

فواید آبسیزیک اسید در گیاهان

آبسیزیک اسید  فیتورمون مهم است که رشد و واکنش‎های تنش زای  گیاه را تنظیم می‎ کند. این ماده در فرآیندهای فیزیولوژیکی متعدد مانند، بسته شدن روزنه، پیری برگ، خواب جوانه، جوانه زنی بذر، تنظیم اسمزی و مهار رشد نقش اساسی دارد. آبسیزیک اسید از طریق مکانیسم های رونویسی DNA عکس العمل  به تغییرات محیطی غیر زنده گیاه را کنترل می کند.

در مورد زمان مصرف اسید هیومیک بیشتر بدانیم

نقش اسید آبسیزیک در عملکرد روزنه های گیاهان

اسید آبسیزیک در بسته شدن روزنه ها نقش دارد. روزنه ها منافذی روی اپیدرم یا پوست برگ ها هستند. روزنه‌ها توسط سلول‌های محافظ احاطه می شود. که اسید آبسیزیک در فشار روزنه ها نقش دارد.

اسید آبسیزیک

نقش آبسیزیک اسید در برابر تنش های گیاهان

هورمون آبسیزیک اسید فرآیندهای گیاهی متعددی از جمله رشد و نمو را تنظیم می کند. همچنین  نقش مشخصی  در گسترش  خواب بذر و جوانه و همچنین تنظیم پاسخ های تنش در گونه های مختلف گیاهی ایفا می کند.در طول استقرار خواب گیاه  و پس از ایجاد تنش،  سطوح این هورمون افزایش زیادی می‌یابد که منجر به مهار جوانه‌زنی و توقف رشد برای ایجاد پاسخ به تنش محیطی می‌شود.

سنتز اسید آبسیزیک در گیاهان

سنتز در ابتدای فصل زمستان در میوه های سبز
سنتز در بلوغ دانه، ایجاد خواب
در داخل برگ متحرک است و می تواند به سرعت از برگ ها به ریشه ها در آوند  آبکش منتقل می شود.
رشد جانبی ریشه رشد جانبی ریشه را اصلاح می کند و عکس العمل گیاه به  استرس محیطی  را بهبود می بخشد

اشتراک گذاری