دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

برداشت زعفران در خراسان
آموزشی

برداشت زعفران در خراسان

زرپران، نام گل زعفران است که تنها یک بار در سال میوه می دهد. پس در نتیجه فصا برداشت میوه آن در سر تا سر جهان تقریبا یکسان است. اما لازم به ذکر است که