دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

 بررسی تاثیر عناصر کم مصرف در گیاهان
آموزشی

 بررسی تاثیر عناصر کم مصرف در گیاهان

 بررسی تاثیر عناصر کم مصرف در گیاهان عناصر کم مصرف مانند عناصر پرمصرف در به وجود آوردن میوه و گیاهی مرغوب و بازار پسند که از نظر کمی و کیفی در جایگاه خوبی باشد اهمیت