دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بررسی علل شوری خاک و عوامل موثر جهت از بین بردن آن
آموزشی

علل شوری خاک

بررسی علل شوری خاک و عوامل موثر جهت از بین بردن آن : از آنجا که خاک مناسب در کشاورزی و کیفیت بالای آن، تاثیر بسیار زیادی در رشد، باروری، سال آوری و انبارداری میوه