دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

برنامه غذایی درخت گردو
مطالب مهم

برنامه غذایی درخت گردو

هر باغدار یا کشاورز پس از یک فصل زراعت به میزان خاصی از برداشت دست می یابد. ولی آنچه در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است میزان برداشت شما است. شما بایستی با مدون