دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

برگ انجیری ابلق
مطالب مهم

برگ انجیری ابلق

Monstera deliciosa (monstera)  برگ انجیری ابلق است که می توان آن را به شکل طبیعی خود روی چوب یا میله پرورش داد. به طور گسترده ای به عنوان یک گیاه آپارتمانی محبوب در بسیاری از