دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بهترین زمان هرس کیوی
آموزشی

بهترین زمان هرس کیوی

هرس بخش مهمی از مراقبت مناسب از گیاهان است. پس از کاشت ، درخت کیوی باید در طول زندگی خود هرس شود تا فرم ، اندازه و حداکثر تولید میوه را حفظ کند. پیرایش گیاه