دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بهترین کود آهن
آموزشی

بهترین کود آهن

می توان گفت آهن از عناصر ریز مغذی بسیار مهم و همچنین  اثرگذار در گیاهان  است. وجود عنصر آهن در گیاهان مهم و اثر گذار است  به همین دلیل امروزه بیشتر کارشناسان تغذیه گیاهی تلاش