دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بهترین کود برای افزایش تناژ گندم
مطالب مهم

بهترین کود برای افزایش تناژ گندم

اهمیت و جایگاه گندم در کشاورزی و زندگی مردم برای همه ثابت شده است. به همین علت شناخت بهترین کود برای افزایش تناژ گندم موضوع مهمی برای کشاورزان است. در این مقاله به بررسی این