دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بهترین زمان کوددهی درخت سیب
کود ارگانیک

بهترین زمان کوددهی درخت سیب

بهترین زمان کوددهی درخت سیب: تعیین بهترین زمان کوددهی درخت سیب بر رشد، میزان باردهی و سلامت درخت تاثیر بسزایی دارد، از این رو برای افزایش توانایی درخت سیب برای  حداکثر عملکرد استفاده از کود