دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بهترین کود برای درخت پسته
آموزشی

بهترین کود برای درختان پسته

بهترین کود برای درختان  پسته تعیین بهترین کود برای درختان پسته با بهره گیری از نتایج آزمایش خاک مشخص می شود. در هرسال باید نمونه برداری از خاک  انجام داد.جهت نمونه برداری از برگ‌های درختان