دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بهترین کود برای درخت کیوی
آموزشی

بهترین کود برای درخت کیوی

ممکن است هر باغداری چنین بیندیشد که تنها استفاده از یک کود برای درختان کیوی کافی باشد. برای مثال بیشتر کشاورزان چنین می پندارند که استفاده از کودهای دامی می تواند برای درختان کیوی کافی