دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

تأثیر فروت ست بر روی توت فرنگی
آموزشی

تأثیر فروت ست بر روی توت فرنگی

تأثیر فروت ست بر روی توت فرنگی زمان کود دهی  مناسب توت فرنگی برای به حداکثر رساندن تولید محصول در سال آینده اهمیت زیادی دارد. هوای  خیلی گرم یا بارانی  برداشت توت فرنگی را به