دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

تاثیر فروت ست بر روی به لیمو
آموزشی

تاثیر فروت ست بر روی به لیمو

به لیمو از جمله گیاهانی است که بسیار پر خاصیت بوده و میزان پرورش آن در کشور ایران به مقدار انبوهی در دست تولید است. این گیاه به صورت یک درخت کوچک است که حداکثر