دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

تاثیر فروت ست بر روی درخت بادام
آموزشی

تاثیر فروت ست بر روی درخت بادام

تاثیر فروت ست بر روی درخت بادام باغ های بادام با مصرف کودهای ارگانیک رشد و عملکرد زیادی خواهند داشت. اگر به دنبال یک کود زبیعی هستید که بتواند درختان  بادام را از بقیه کودهابی