دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

تاثیر فروت ست بر روی درخت کیوی
آموزشی

تاثیر فروت ست بر روی درخت کیوی

تاثیر فروت ست بر روی درخت کیوی درخت کیوی رشد سریعی دارد و در خاک های اسیدی عملکرد آن  بیشتر می باشد. میوه کیوی معمولاً در ماه شهریور و آبان آماده برداشت است. در برخی مناطق