دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

تاثیر فروت ست بر روی درخت گردو
آموزشی

تاثیر فروت ست بر روی درخت گردو

از جمله کشور هایی که در تولید گردو سرآمد است، کشور ایران است. در اکثر مناطق سردسیری کشور این درخت کشت شده و در میان خشکبار های صادراتی، این محصول نقش پر رنگی را ایفا