دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

تاثیر کود آمینواسید بر گیاهان
آموزشی

تاثیر کود آمینو اسید بر گیاهان

تاثیر کود آمینو اسید بر گیاهان :  باید بدانیم که قلب و مرکز کنترل و نظارت کل گیاه آمینو اسیدها هستند. آنها بر تمامی قسمت‌های گیاه تاثیر مهم و مثبت می‌گذارند. آمینو اسیدها تقویت سلول‌های