دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

تاثیر کود ۱۰xشوک بر ذرت
آموزشی

تاثیر کود ۱۰xشوک بر ذرت

ذرت گیاهی است که به عنوان یکی از مهم ترین منابع غذایی مردم در اکثر نقاط جهان مورد استفاده قرار می گیرد. ذرت در مواردی مانند خوراک دام، سوخت زیستی و مواد خام در صنعت