دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

تاثیر کود ۱۰xشوک بر موسیر
آموزشی

تاثیر کود ۱۰xشوک بر موسیر

موسیر یکی از گیاهانی است که خواص زیادی مانند پیاز و سیر دارد. کشاورزان از کود کامل شوک 10 برابر برای تغذیه موسیر و افزایش باروری آن استفاده می کنند. موسیر چیست؟ موسیر از خانواده