دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

تاثیر کود ۱۰xشوک بر پالونیا
آموزشی

تاثیر کود ۱۰xشوک بر پالونیا

پالونیا یک درخت زینتی با رشد سریع است. پالونیا از درختان مخصوصی است که در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا مثل ژاپن و کره های شمالی و جنوبی بیشتر کاشت و بهره برداری می‌شود.