دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

بهترین کود برای افزایش تناژ گندم
آموزشی

تناژ گندم مهرگان در هکتار

تناژ گندم مهرگان در هکتار بر طبق تعریف دانشمندان علم  و هنر… تعریف کلی و جامع به نژادی  علم و هنر تغییر و ترکیب ژنوتیپ گیاهان به منظور افزایش بازدهی اقتصادی گیاهان است. همچنین به