دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

روش قلمه زدن دیفن باخیا
آموزشی

تکثیر دیفن باخیا در آب

با مراقبت مناسب دیفن باخیا  وکشت در آب به طرز شگفت انگیزی گیاه بزرگ و ساقه کلفتی تولید می شود، به سرعتی که ریشه ها در خاک رشد می کنند، رشد نمی کنند،  اما می