دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

جدول کوددهی درخت پسته
آموزشی

جدول کوددهی درخت پسته

داشتن یک برنامه منظم کوددهی برای درختان پسته تاثیر زیادی روی محصول برداشتی خواهند داشت. در این مقاله درباره جدول کوددهی درخت پسته صحبت خواهیم کرد. آشنایی مختصر با درخت پسته و شرایط کاشت و