دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

اثر اسید هیومیک روی جوانه زنی
کود ارگانیک

اثر اسید هیومیک روی جوانه زنی

اثر اسید هیومیک روی جوانه زنی آیا از اثر فوق العاده اسید هیومیک روی جوانه زنی اطلاع دارید؟ آیا میدانید با استفاده از اسید هیومیک در بذر مال و یا اولین آبیاری پس از کاشت