دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

خرید آرد ذرت
آموزشی

خرید آرد ذرت

مصرف آرد و کاربرد وسیع آن در طبخ غذا، شیرینی جان و کیک بسیار تکرار می شود. اما ممکن است بسیاری از مردم به فکر خرید آرد ذرت و یا استفاده کردن از انواع مختلف