دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

گوجه فرنگی - کوددهی نشا گوجه فرنگی
مطالب مهم

کوددهی نشا گوجه فرنگی

کوددهی نشا گوجه فرنگی کوددهی نشا گوجه فرنگی اهمیت زیادی دارد  که موجب کیفیت محصول نیز می‌گردد،  گام اول برای کشت گوجه فرنگی، تهیه نشا با کیفیت است؛ بعد  انتقال نشا به زمین و با