دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

درخت پسته چند ساله بار می دهد
مطالب مهم

درخت پسته چند ساله بار می دهد

درخت پسته چند ساله بار می دهد درختان پسته در آب و هوای گرم و خشک با نور زیاد آفتاب رشد می کنند و نهال ها در اواخر پاییز کاشته می شوند. این درختان  به