دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود ضد شوری خاک
مطالب مهم

کودهای ضد شوری خاک

 کود های ضد شوری خاک کودهای ضد شوری خاک از پژمردگی  و ایجاد تنش خشکی در گیاهان  جلوگیری می کنند.  افزایش شوری، فشار اسمزی خاک را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود افزایش درصد املاح موجود در