دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود کامل اختصاصی سیر و پیاز
آموزشی

روش کوددهی مناسب سیر

روش کوددهی مناسب سیر روش کوددهی مناسب قبل کاشت باید انجام شود. بنابراین  کود را در هنگام کشت بذر استفاده شود، تا سرعت جوانه زنی گیاهان افزایش یابد. در این مقاله در مورد روش کوددهی گیاهان