دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

اسید هیومیک برای درخت سیب
مطالب مهم

زمان مصرف اسید هیومیک برای درخت سیب

زمان مصرف اسید هیومیک برای درخت سیب  اسید هیومیک دارای ترکیبات ارگانیک باعث حفظ حاصلخیزی طبیعی خاک از طریق بهبود میکروارگانیسم های خاک می شودکاربرد ترکیبی کودهای آلی و معدنی روشی مناسب برای مدیریت مواد