دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

زمان کوددهی مرکبات در جنوب
آموزشی

زمان مناسب کوددهی مرکبات

زمان مناسب کوددهی مرکبات همه درختان مرکبات  با تغذیه منظم رشد بهتری خواهند داشت، مرکبات مانند همه گیاهان، برای رشد به مواد مغذی نیاز دارند.کودهای مورد نیاز مرکبات باید دارای عناصر اصلی و مغذی مورد