دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود 10 52 10 برای درخت انگور
آموزشی

زمان هرس درخت انگور

زمان هرس درخت انگور هرس انگور از مهمترین کارهایی است که در تاکستان  ها سالانه انجام می شود. دو نوع هرس وجود دارد، هرس زمستانه زمانی که درختان انگور در خواب هستند، شاخه های سال