دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

زمان کاشت فلفل سبز
مطالب مهم

زمان کاشت فلفل سبز

 پرورش فلفل سبز بسیار آسان است. ولی اگر اولین بار است که قصد انجام این کار را دارید، ممکن است در ابتدای امر کمی دشوار به نظر برسد. در این مقاله درباره کاشت و زمان