دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

زمان کوددهی مرکبات در جنوب
آموزشی

زمان کوددهی مرکبات در جنوب

امروزه کشاورزان زیادی درختان مرکبات می کارند. مرکبات جزء محصولات با طرفداران زیاد است. چنانچه مرکبات به طرز درست و بر اساس اصول انجام شود می تواند سود بالایی داشته باشد. لذا بایستی کاشت مرکبات