دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

گیاه سانسوریا - رشد سریع سانسوریا
مطالب مهم

رشد سریع سانسوریا

رشد سریع سانسوریا سانسوریا بومی نواحی گرمسیری آفریقا و از خانواده لیلیاسه بوده و مقاومت بسیار بالایی دارد، برای رشد سریع سانسوریا و داشتن گیاهی با برگهای بلند قامت، کشیده و ضخیم شمشیری باید به