دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

سم مغز گردو
آموزشی

سم مغز گردو

گردویی مناسب است که پس از کندن پوست آن شاهد پر مغری و بزرگی و سفیدی آن باشید. مزه گردوی خوب باید شیرین و بی نظیر باشد. چنین گردویی نشان می دهد که زیر نظر