دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

علت سیاه شدن مغز گردو
آموزشی

علت سیاه شدن مغز گردو

بعد از شکستن پوسته گردو ممکن است با گردویی پر مغز به رنگ سفید یا گردویی سیاه چروکیده و نامرغوب روبرو شوید. بی تردید گردوی با کیفیت پرمغز چرب مطلوب همگان است. این نوع گردو