دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

عمر درخت پسته
مطالب مهم

عمر درخت پسته

در این مقاله می‌خواهیم در مورد عمر درخت پسته و عوامل موثر در طول عمر این درخت صحبت کنیم. پیش از آن می خواهیم یک معرفی کوتاه در مورد درخت پسته داشته باشیم. پس با