دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

قارچکش ها و زمان استفاده از آنها
مطالب مهم

زمان مصرف قارچ کش ها

 زمان مصرف قارچ کش ها قارچ کش ها ترکیباتی شیمیایی هستند که انواع مختلف قارچ ها از بین می برند، به این ترتیب  باعث سلامت گیاه می‌شوند. زمان مصرف قارچ کش ها نیز بسیار مهم