دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

قیمت کود k60
آموزشی

قیمت کود k60

کود کا۶۰ یا کود پتاس بالا باتوجه به نیاز گیاهان در زمان های گلدهی میوه دهی و ریشه زایی به عنصر پتاسیم توصیه و استفاده می شود. این کود به رفع سریع کمبود پتاسیم کمک