دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

مقدار مصرف کود سفید در هکتار
آموزشی

مقدار مصرف کود سفید در هکتار

مقدار مصرف کود سفید در هکتار :  کود سفید یا اوره در سال 1773 توسط شیمیدان فرانسوی هیلر روئل کشف شد و در سال 1828 فردریش شیمیدان آلمانی از واکنش ایزوسیانات نقره با کلرید آمونیوم کود