دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

مهندس کاظم شهرکی نسب
آموزشی

درباره مهندس کاظم شهرکی نسب

کشاورزی دانش و هنر پرورش و کشت گیاهان برای به دست آوردن محصول است که از قرن ها پیش بشریت برای گذراندن معیشت خود به آن نیاز داشته است تا به امروز که روش های