دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

کود ارگانیک
مطالب مهم

کودهای ارگانیک شوک

کودهای  ارگانیک شوک   کودهای ارگانیک شوک  به کشاورزان در تامین رشد مطلوب گیاهان مناسب تر است.  کودهای ارگانیک  علاوه بر تغذیه مناسب گیاه جهت تولید محصول با کیفیت می شوند.  این کودها سبب آسیب رساندن