دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

نحوه استفاده از کود کامل
آموزشی

نحوه استفاده از کود کامل

همانطور که می دانید، گیاهان برای رشد نیاز به خاک دارند. خاک، حیاتی ترین عنصری است که می تواند سبب رشد تمامی موجودات گردد و چرخه زندگی به راه افتد. در برخی از مناطق، به