دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

نقش کود k60 برای درخت پرتقال 
آموزشی

نقش کود k60 برای درخت پرتقال 

در کنار نیتروژن، پتاسیم یکی از مهمترین مواد مغذی برای تولید مرکبات است. به همین دلیل نقش کود k60 برای درخت پرتقال  می‌تواند مفید باشد. برای فعال سازی آنزیم، تقسیم سلولی، فتوسنتز، انتقال فتوسنتات و