دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

نگهداری از گیاه اسپاتی فیلوم
آموزشی

نگهداری از گیاه اسپاتی فیلوم

نگهداری از گیاه اسپاتی فیلوم اسپاتی فیلوم گیاه چند ساله  از خانواده شیپوریان است. این گیاه بومی  جنوب و مرکز کشور آمریکا می باشد.  گل اسپاتی فیلوم دارای برگ‌های سبز و نوک تیز است که