دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

نیاز درخت پسته
آموزشی

نیاز درختان پسته 

نیاز درختان پسته  درختان پسته نیز مانند سایر درختان علاوه بر شرایط آب و هوایی مناسب، خاک غنی، آبیاری و نور کافی به مواد مغذی  نیز نیاز دارند. بنابراین استفاده از  یک کودهای کامل با