دانشنامه کشاورزی

مقالات علمی و تخصصی کشاورزی نوین

هرس درخت آلوچه
آموزشی

هرس درخت آلوچه

هرس درختان امری بسیار مهم است که برای اینکه بتوانیم محصولی با کیفیت و باردهی درختان را زیاد کنیم باید آن ها را به طور و شکل صحیح هرس کنیم تا در یک سیستم تربیتی